Konferensen Idéburet och socialt byggande

Välkommen till Idéburet och socialt byggande – Öppen nationell konferens om inkluderande former av byggande och boende 12-13 oktober 2023.

I år är vår konferens äntligen tillbaka – med nytt namn dessutom! Idéburet och socialt byggande konferensen 2023 den 12-13 oktober på Kulturhuset Bergsjön i Göteborg är ett unikt tillfälle för alla som vill vara med och lägga grunden för framtidens gemensamma byggande. Vi kan lova dagar fyllda av utblickar, kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte kring inkluderande former av byggande och boende.

Svenskt byggande står inför stora utmaningar. De flesta kommuner rapporterar att det är brist på bostäder. Samtidigt saknar stora grupper av bostadssökande möjligheter att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras. Även i de delar av Sverige där investeringsviljan är svag och finansieringsförmågan är begränsad behöver det byggas bostäder – men hur ska det gå till?

Vi står inför stora möjligheter, bland annat genom att öppna upp byggprocesserna. Genom att släppa fram och skapa förutsättningar för inkluderande projektformer som bygger på initiativ från civilsamhället, samverkan mellan lokala krafter och ett aktivt deltagande från medborgare.

Nu tar vi nästa steg – och du är en viktig byggkloss!
Vi tar nu nästa steg på vägen mot en bred rörelse för ett idéburet och socialt byggande och boende som sätter människor i centrum, hela vägen. Som ger möjligheter och handlingsförmåga till deltagande i samhällsbyggandet.

Vi aktörer som tagit initiativ till denna konferens om sociala byggmetoder och deltagardrivna projektformer, kommer från olika bakgrunder i samhällsbyggnadssektorn och har olika uppdrag, men vi förenas av ett gemensamt intresse för att det ska ges fler vägar till bostäder, fler möjligheter att delta i byggandet. Genom vårt gemensamma initiativ vill vi bidra till att inspirera och till att fördjupa diskussionen kring vad vi ser som en möjlig väg framåt mot ett hållbart och demokratiskt inkluderande byggande för alla.

Idéburet och socialt byggande är ett samlingsbegrepp som rymmer ett spektrum av fenomen som sträcker sig från bygg och bogemenskaper och organiserat modernt självbyggeri till kooperativa hyresrätter. Den röda tråden är att människor tar klivet från att vara konsumenter av färdiga produkter till att vara medskapare, deltagare och ägare.

Därmed skapas nya samhällsvärden av många olika slag; såväl ekonomiska som sociala. Kraften hos människor som samarbetar kan leda till gemensam handling, nya kunskaper och nya livsmiljöer.

Konferensen Idéburet och socialt byggande tar fasta på både nya och gamla former för socialt drivna byggprocesser. Vi knyter an till den historiska egnahemsrörelsen men även till de många samtida initiativ och konkreta projekt som finns, både i Sverige och internationellt.

Konferensen eftersträvar att utgöra en bred mötesplats som tar ett helhetsgrepp kring utvecklingen av det idéburna och sociala byggandet idag i dess olika former. Detta är ett unikt tillfälle att skaffa både en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer som bär på potentialen att möjliggöra ett bostadsbyggande på fler platser och i fler varianter, tillgängligt för fler.

På Kulturhuset Bergsjön i Göteborg den 12-13 oktober 2023 tar vi upp både utmaningarna och möjligheterna på scen. Akademiker, praktiker, kommuner, företag, myndigheter, folkrörelser – tillsammans tar vi fasta på hur vi kan ta nästa steg in i framtidens idéburna och sociala byggande.

Hoppas att vi ses där!

Årets konferens arrangeras tillsammans med Kulturhuset i Bergsjön/Göteborgs Stad, Bergsjön 2031, Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet, Föreningen för byggemenskaper, Kollektivhus NU, Hela Sverige ska leva, Egnahemsfabriken, Coompanion, CBA, Vinnova, RISE, Ekobanken, Mikrofonden, Göteborgs universitet, Egnahemsbolaget, Lokalekonomidagarna och Urban Futures. Fler arrangörer kan tillkomma.

socialtbyggande.se