Nyhagen VA

Nyhagen Vatten och Avlopp AB (nedan Nyhagen) bildades 2015, med syfte att säkra VA-försörjningen på delar av Östergarnslandet. Nyhagen är ett aktiebolag med särskild vinstbegränsning (eventuella vinster återinvesteras och kan inte utdelas).
Nyhagen är helägt av Nygarn Utveckling AB, som i sin tur har ca 200 aktieägare, huvudsakligen privatpersoner med ett starkt intresse att utveckla Östergarnslandet med både boende, arbetstillfällen och en utvecklad besöksnäring. Tillgång till vatten och avlopp är en förutsättning för byggande av åretruntbostäder och fritidshus.

Nyhagen har sedan bildandet byggt två ledningsnät för vatten och avlopp. Ett tredje nät är under utbyggnad under 2020-21.
2016 byggdes ett nät med ca 15 km vatten- och avloppsledningar inom Sandvikenområdet och 2019 utökades med ett nät till Grogarnsområdet och östra Katthammarsvik, med en ledningslängd på ca 4 km. Dessa två nät är hopkopplade vid Hässle i Östergarn.
Under 2020-2021 byggs det tredje nätet till Gammelgarnsområdet, med en ledningslängd av ca 20 km. Detta nät sammankopplas med de två andra näten vad gäller vattenledningar, men kopplas inte ihop med avloppsledningarna.

KONTAKTPERSON
Nyhagen VA |info@nyhagenva.se

HEMSIDA
https://nyhagenva.se/